Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja kontrastowa


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie


Dofinansowanie Projektu pn. " Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie"
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.03: Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 05.03.01: Dziedzictwo kulturowe i kultura
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0001/19-00

OPIS PROJEKTU
Projekt pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie" jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Partnera - Strzelecki Ośrodek Kultury, którego podstawowym celem jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Strzelce Opolskie, zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnienie wiedzy i kultury poprzez działalność kulturalną i biblioteczną.

Projekt składał się z dwóch przedsięwzięć - remontu zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich wpisanej do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków oraz remontu i przebudowy dachu na budynku Centrum Kultury w Szczepanku, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków, niezbędnego dostosowania wejścia do obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzupełnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych są działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności kulturowej Gminy Strzelce Opolskie poprzez remont zabytkowego budynku Centrum Kultury w Szczepanku oraz remont zabytku kultury - bramy prowadzącej do strzeleckiego parku. Cel ten wpisuje się ściśle w realizację celów RPO WO 2014-2020, do których należy rozwój oferty kulturalnej regionu oraz stymulowanie wzrostu aktywności mieszkańców, konieczne do osiągnięcia skutecznego wzrostu potencjałów województwa opolskiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 556 849,73 zł Kwota dofinansowania: 299 999,94 zł

TERMIN REALIZACJI
Maj 2022 roku
Stopka

Zamknij